O projektu

Pored već poznatih evropskih i srpskih ekoloških crnih tačaka u istočnoj Srbiji, na području između Bora i Zaječara, kineska kompanija Serbia Zijin Mining doo Bor je završila izgradnju novog rudnika Čukaru Peki, koji se nalazi na najbogatijem nalazištu bakra i zlata na svetu. Rudnik je počeo sa radom u oktobru 2021. godine, što pored zagađenja koje već dolazi od postojećih rudnika (Veliki Krivelj, Cerovo, Majdanpek, Zagrađe, Belorečki pešćar, Rgotina). ), kao i iz topionice i fabrike sumporne kiseline u vlasništvu preduzeća SRBIJA ZIJIN BAKAR DOO BOR, preti da značajno ugrozi životnu sredinu.

Osnovni cilj projekta “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini” je da doprinese unapređenju stanja životne sredine u Timočkoj krajini, kroz podizanje svesti građana/ki da se aktivno uključe u javne politike i donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena u skladu sa najboljim praksama u EU.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Utvrđivanje postojećeg stanja i dalje praćenje štetnog uticaja rudarenja i urbanog razvoja na životnu sredinu u Timočkoj Krajini – efikasan nadzor uticaja javnih i privatnih investicija na životnu sredinu i klimu.
 • Praćenje domaćeg zakonodavstva i dokumenata lokalnih javnih politika i praćenje usklađivanja domaćih propisa i zakona sa direktivama EU.
 • Povećanje informisanosti građana/ki, dece i mladih o zaštiti životne sredine, uticajima zagađivača, akcidentima, ali i benifitima usvajanja i primene EU praksi.
 • Povećanje kapiciteta OCD i jedinica lokalne samouprave iz Timočke Krajine da nadgledaju i učestvuju u refomama javnih politika u oblasti životne sredine i da ostvaruju saradnju sa građanima u donošenju odluka.

Kako bismo postigli zacrtane ciljeve projektom je predviđena realizacija brojnih aktivnosti:

 • Formiranje baze podataka – websajta i kontinuirana nadogradnja rezultatima istraživanja, audio vizuelnim sadržajima, stručnim analizama.
 • Prikupljanja postojećih rezultata monitoringa kvaliteta vazduha i voda, dodatne analize vode, sedimenata i ihtiofaune u rekama Crni Timok, Veliki Timok, Borska reka, Pek, Dunav kod ušća Timoka. Izrada izveštaja o analizama prikupljenih podataka.
 • Analiza, selekcija i arhiviranje postojećih dokumenta javne politike (prostorni planovi gradova i opština istočne Srbije, lokalni ekološki planovi zaštite životne sredine – LEAP, planovi zaštite vazduha i voda, programi monitoringa…)
 • Pokretanje inicijativa za donošenje javnih politika o kvalitetu vazduha u Gradu Zaječaru, inoviranje javnih politika o vazduhu Grada Bora i planiranje budžetskih sredstava za realizaciju navedenih dokumenata.
 • Pokretanje inicijative za zaštitu biodiverziteta Rgotskog jezera i primenu zakona koji obavezuje rudarsku kompaniju Jugokaolin d.o.o. vlasnika kopa kvarcnog peska da uradi rekultivaciju i remedijaciju napuštenog površinskog kopa.
 • Praćenje sudskih postupaka koji se vode zbog ugrožavanja životne sredine, sa posebnim akcentom na krivični postupak koji se vodi protiv kompanije Zijin zbog akcidenta sa aero zagađenjem u Boru i praćenje dalje primene zakona nakon izricanja pravosnažne krivične presude privatnom investitoru zbog presušivanja arteskih česama u Zaječaru, kao i pokretanje inicijative za promene nacionalnih i lokalnih dokumenata javnih politika i brže usaglašavanje sa EU propisima uz učešće građana i organizacija civilnog društva u donošenju odluka.
 • Objavljivanje studijskih i dokumentarnih TV emisija, informatrivnih medijskih sadržaja, animiranih i dokumentarnih filmova, istraživačkih tekstova, fotografija i publikacija o uticajima zagađivača na životnu sredinu u Timočkoj Krajini, kao i organizovanje festivala ekoloških filmova, dečijih predstava i radionica za mlade (sa livestream prenosima na online platformama), priprema i prezentacija stručnih radova.
 • Formiranje i delovanje koalicije OCD, obuka predstavnika OCD-a i jedinica lokalne samouprave o zakonodavstvu i Zelenoj agendu EU, Zelenom dogovoru za Zapadni Balkan i nacionalnim i lokalnim dokumentima javnih politika u oblasti zaštite životne sredine, kao i jačanje saradnje i kanala komunikacije između OCD i donosioca odluka.

Projekat “Ekološki odgovor u Timočkoj Krajini” se realizuje u periodu 16.01.2022. – 16.05.2024. godine.

Ovaj projekat finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje „Za česme“, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica „Evropa“ Bor i „Dečiji centar“ Zaječar.