O nama

Udruženje građana „ZA česme“ je registrovano 03. 05. 2015. godine. Udruženje je proisteklo iz potrebe da se neformalna grupa građana koja se bavila problemom presušivanja javnih arteskih česama u gradu, zbog velikog obima akcija i komunikacije sa nadležnim službama, ministarstvima i institucijama svih nivoa, transformiše u organizovano udruženje. Misija i ciljevi naše organizacije su sledeći:

Unapređenje i zaštita životne sredine i vodnih resursa sa posebnim naglaskom na zaštitu i očuvanje zaječarskih arteskih česama; Edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine; Javno zalaganje za promenu navika i pridržavanje svih zakonskih odredaba u pogledu korišćenja, eksploatacije i čuvanja prirodnih resursa; Javno promovisanje primenjene ekologije i dobre ekološke prakse; Održivi razvoj; Uzbunjivanje javnosti i nadležnih organa i institucija u slučaju ekoloških akcidenata i nepoštovanja zakona prilikom eksploatacije prirodnih resursa od strane pravnih i fizičkih lica, kao i iz ostalih oblasti društvenog života; Promocija zdravog života i zdravih životnih navika; Organizovanje humanitarnih i društveno odgovornih akcija.

 

“Dečiji centar” Zaječar je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2013. godine, sa ciljem da deci i mladima omogući da se ostvare kao pojedinci u društvu. Montessori, glumačka trupa, školice baleta i bubnjeva, kreativna družina i radionice za lični razvoj čine stalne aktivnosti udruženja. U okviru angažmana za mlade, kroz projekte, Dečiji centar se bavi temama kao što su ljudska prava, održivi razvoj, rodna ravnopravnost, demokratija i medijska pismenost. Cilj udruženja je da doprinese obrazovanju mladih, kroz podsticanje razvijanja kritičkog mišljenja, kako bi se maldi na najbolji način pripremili za život koji im predstoji. . Ženski potpis, Mladi protiv korpicije, Živa biblioteka i Mobilni džedaji su samo neki od projekta koji doprinose ostvarivanju naše vizije društva.

 

Društvo mladih istraživača Bor formirano je 1976 godine, kao organizacija mladih, da bi postepeno preraslo u organizaciju koja je okrenuta svim građanima i koja pretežno deluje na području zaštite životne sredine i održivog razvoja na lokalnom nivou ali i na širem planu. Danas je osnovni strateški pravac delovanja Društva mladih istraživača Bor je kontinuirana aktivnost usmerena na podizanje svesti i znanja mladih i svih ostalih građana o potrebi i mogućnostima zaštite životne sredine i održivog korišćenja svih prirodnih resursa. Društvo mladih istraživača Bor, delovanjem samostalno i u okviru širih mreža OCD i partnera, putem obrazovnih, informativnih, promotivnih  i volonterskih aktivnosti i javnim zastupanjem, doprinosi razvoju ekološke svesti, učešću u različitim aktivnostima i povećanju uticaja mladih i ostalih građana u oblasti zaštite životne sredine i razvoja održive lokalne i šire zajednice. Društvo mladih istraživača Bor opredeljeno je za partnersko delovanje sa svim zainteresovanim akterima za rešavanje ekoloških problema, posebno za podizanje ekološke svesti i demokratizaciju odlučivanja o pitanjima životne sredine.

 

Građanska čitaonica “Evropa” Bor osnovana je 1997, godine sa ciljem informisanja i obrazovanja građana u domenu kilture, nauke, obrazovanja, ekologije, ljudskih prava, demoktatije kako bi se podigao obrazovni i kulturni nivo građana i razvila svest o potrebi sticanja permanentnog obrazovanja. U okviru Građanske čitaonice radi Media centar Bor. Građanska čitaonica “Evropa” Bor deluje samostalno i u okviru širih mreža OCD i partnera. Bavi se obrazovnim, informativnim, promotivnim i aktivnostima, doprinoseći razvoju zaštite životne sredine i razvoju lokalne zajednice.