Baza podataka

Zatvori / otvori mapu

Analiza podzemnih voda na području rudnika bakra Bor, 2020.

Fizičko – hemijska analiza uzorka podzemnih voda, 25.05.2020

Analiza podzemnih voda RBB – 1. pol.2020.

Fizičko – hemijska analiza uzorka podzemnih voda, 16.09.2020.

ZIJIN_Bor_VODE_podzem_ogr_RBB_16.09.2020- 2. pol.2020.

Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode sa javnih arteških česama u Zaječaru, 2015.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, Institut ZJZ Niš, jul 2015.

Arterske_česme_-_jul_2015.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, Institut ZJZ Niš, decembar 2015.

Arterske_česme_-_decembar_2015.

Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode sa javnih arteških česama u Zaječaru, 2016.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, jul 2016.

Arterske_česme_-_jul_2016.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, novembar 2016.

Arterske_česme_-_novembar_2016.

Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode sa javnih arteških česama u Zaječaru, 2017.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, avgust 2017.

Arterske_česme_-_avgust_2017.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, novembar 2017.

Arterske_cesme_-_novembar_2017.

Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode sa javnih arteških česama u Zaječaru, 2018.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, mart 2018.

Arterske_česme_-_mart_2018.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, jun 2018.

Arterske_česme_-_jun_2018

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, septembar 2018.

Arterske_česme_-_septembar_2018.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, decembar 2018.

Arterske_česme_-_decembar_2018.

Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode sa javnih arteških česama u Zaječaru, 2019.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, mart 2019.

Arterske_česme_-_mart_2019.

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, jun 2019.

Arterske_česme_-_jun_2019

Analiza vode sa arteških česmi u Zaječaru, ZZJZ “TIMOK” Zaječar, oktobar 2019.

Arterske_česme_-_oktobar_2019.

Analiza dokumenata javnih politika gradova Bora i Zaječara

Analiza dokumenata javnih politika o kvalitetu vazduha i voda gradova Bora i Zaječara, 2022.

Analiza dokumenata javnih politika 2022_

Analiza rezultata monitoringa kvaliteta vazduha u Zaječaru za 2022. godinu

Agencija za zaštitu životne sredine sačinila je izveštaj o rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2022. godinu: https://www.sepa.gov.rs/download/Vazduh_2022.pdf.

U Zaječaru kvalitet vazduha se prati u okviru nacionalnog monitoringa na jednom mernom mestu na lokaciji 43° 54′ 7” N, 22° 16′ 23” N, na nadmorskoj visini 133, metara od 02.07. 2015. godine. Na automatskoj stanici se prate koncentracije: sumpordioksida, azotdioksida i ugljenmonoksida.

Prosečne časovne vrednosti se mogu prati na sajtu Agencije: http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=30.

Tokom 2022. godine vazduh u Zaječaru je bio prekomerno zagađen, odnosno treće kategorije, zbog prekoračenja graničnih vrednsoti čestica prašine PM10.

Prosečna godišnja koncentracija iznosila je 60 µg/m3 što je za 33% veća od dozvoljene 40 µg/m3. Po stepenu zagađenja ovo merno mesto je drugo po izmerenim vrednostima u Srbiji. Jedino veća prosečna dnevna koncentracija zabeležena je na jednom mernom mestu u Valjevu.

Najveće dnevne koncentracije PM10 tokom 2022. godine izmerene su na stanici Beograd Ovča 516 µg/m3 i na stanici Zaječar 326 µg/m3.

Dozvoljena prosečna dnevna koncetracija PM10 u Zječaru prekoračene su 122 dana a douvoljeno je da ove granice budu prekoračene 35 dana u toku godine.

Srednja godišnja koncetracija azotdioksida bila je u dozvoljenim granicama, samo je jedan dan bila prekoračena tokom 2022. godine, dok koncentracije sumpordioksida nisu prelazile dozvoljenu vrednost.

Analiza stanja vazduha i voda u Boru i Zaječaru

Analiza kvaliteta vazduha i voda u Boru i Zaječaru

Analiza stanja-vazduh i voda 2022_

Analysis of documents on air and water quality-Bor and Zaječar

Analysis of documents on air and water quality-Bor and Zaječar (2012-2022), Zaječar 2023.

Analysis of documents on air and water quality-Bor and Zaječari 2022.