Primedbe na Studiju procene uticaja na životnu sredinu povodom povećanja kapaciteta fabrike kreča “Zagrađe”

Mišljenje o zahtevu “Serbia Zijin copper” d.o.o. Bor za davanje  saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:
Povećanje kapaciteta fabrike kreča „Zagrađe“, na KP 9882, KO Donja Bela Reka, Opština Bor, zaveden pod brojem 353-02-03403/2022-03 upućeno Ministrastvu zaštite životne sredine.

Primedbe na Studiju procene uticaja Fabrika kreča – Zagrađe